Aktualno

Ukrepe za bolj transparentno in odgovorno delovanje DUTB je za dobro javnih financ potrebno sprejeti takoj

Poročilo Računskega sodišča (RS) o Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) potrjuje že izražene pretekle pomisleke v zvezi z delovanjem in vzpostavitvijo t.i. slabe banke. Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je v svojih odzivih na ugotovitve o delovanju DUTB opozarjalo na netransparentnost poslovanja, pomanjkljiv nadzor nad delovanjem DUTB ter premajhno angažiranost politike za urejanje tega vprašanja, ki davkoplačevalce stane ogromno denarja.
Kot ugotavlja RS, in kot je že pred samim sprejemom zakona opozarjala KPK in TI Slovenia, je vlada že pri pripravi zakona storila nekaj ključnih napak, ki se odražajo v poslovanju DUTB in vplivajo na razpolaganje z javnimi sredstvi. »Nedopustno je, da ministrstvo za finance in vlada pri tako velikem in pomembnem projektu v postopku sprejemanja pristojnega zakona nista ocenila finančnih posledic sprejema tega zakona, čeprav gre za izjemen finančni zalogaj. Rokohitrska priprava zakonodaje se je že v preteklosti izkazala kot pogubna za javne finance, kar se očitno kaže tudi v tem primeru« pravi generalni sekretar TI Slovenia Vid Doria.
TI Slovenia ponovno opozarja na pomanjkanje protikorupcijskih ukrepov pri delovanju DUTB, saj je bila že v sami osnovi brez utemeljitve izvzeta s področja predpisov o integriteti in preprečevanju korupcije ter sistema javnega naročanja, kar je v popolnem nasprotju z že ustaljeno prakso poslovanja v Republiki Sloveniji. Nadzor nad delovanjem DUTB je pomanjkljiv, poročanje o poslovanju in sama transparentnost poslovanja pa neprimerna in nezadostna. »Že ob samem pogledu na poročilo RS je zaznati izjemno veliko stopnjo tajnosti podatkov, ki je po našem mnenju pretirana. Zato je vprašanje (pomanjkanja) transparentnosti potrebno upoštevati pri nadaljnjem urejanju poslovanja DUTB« dodaja Doria.
Ob tako pomanjkljivo zastavljenih temeljih delovanja in nadzora nad DUTB tako ne čudi negativno mnenje RS o poslovanju DUTB za leto 2013. V oči predvsem bode dejstvo, da se DUTB ni držala niti obstoječih pravil, saj je zaposlovala izven predvidenih okvirov, ni izoblikovala zakonsko predvidenega Sklada za stabilnost bank in delovala mimo pravil o javnih naročilih. »Višina denarja, ki je z DUTB šla mimo pravil je zaskrbljujoče in terja ukrepanje s strani pristojnih. Preveriti je treba osebno odgovornost vodilnih v DUTB« dodaja Doria. Prav tako skrbi nepregledno delovanje upravnega odbora DUTB pri prenosu tarjatev iz NLB in NKBM, saj s podrobnostmi ni seznanjal niti vlade niti skupščine DUTB.
TI Slovenia poziva vlado in ministrstvo za finance, da podrobno preučijo ugotovitve Računskega sodišča in delujejo v skladu z njegovimi priporočili. Predvsem je pomembno, da se čimprej sprejmejo ukrepi, ki bodo preprečevali nesmotrno porabo javnih sredstev v prihodnje in celostno uokvirili delovanje DUTB na način, ki bo omogočal pregled nad njenim delovanjem s strani več nadzornih organov, kot tudi s strani zainteresirane javnosti. Poročilo Računskega sodišča ne sme biti še eno v vrsti opozoril, ki bo naletelo na gluha ušesa.

Foto: Računsko sodišče