Aktualno

Transparency International Slovenia predstavlja Mrežo zaupanja za vse zavezance Zakona o zaščiti prijaviteljev

ACFE Slovenija – Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar in Transparency International Slovenia sta to sredo organizirala brezplačni seminar z naslovom ‘Prejeli smo prijavo suma kršitve – kaj pa sedaj?’. Na seminarju so predavateljice izpostavile praktične vidike prejema in obravnave prijave suma nepravilnosti v organizacijah v skladu z letos sprejetim Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Dogodek je potrdil mnenje organizatork, da se prav praktičnim vidikom prejema in obravnave prijav do sedaj v praksi ni namenjalo dovolj pozornosti kljub pomembnosti in zahtevnosti problematike. Po dogodku Transparency International Slovenia predstavlja Mrežo zaupanja, ki bo nadaljevala z usposabljanjem zaupnikov za njihovo delo ter njihovim povezovanjem.   

Uvodoma je Nina Trček, strokovna sodelavka Transparency International Slovenia, poudarila “vsestransko in zahtevno vlogo zaupnikov v vseh fazah – pred, ob in po prijavi suma nepravilnosti.” V okviru svojega predavanja se je osredotočila predvsem na ustrezno usposobljenost zaupnikov oziroma zaupnic in izpostavila zakonske okvire in druge vire, s katerimi morajo biti zaupniki seznanjeni, ter na praktične vidike uspešne vzpostavitve notranje poti za prejem in obravnavo prijav.  

V nadaljevanju je Nina Trček predstavila tudi Linijo Spregovori!, digitalno platformo Transparency International Slovenia, ki omogoča anonimno dvosmerno komunikacijo med prijaviteljem in zaupnikom. Linijo Spregovori! trenutno v okviru projekta Evropske unije v Slovenijo uvaja Transparency International Slovenia in bo kmalu na voljo za uporabo za vse zavezance po ZZPri kot ena od možnih prijavnih poti v organizacijah, ki na varen način naslavlja problematiko ohranitve stika z anonimnimi prijavitelji tudi v nadaljnjih fazah preiskave.  

Mojca Koder, članica upravnega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenija, je med svojim predavanjem izpostavila, da bo zaupnik nosil precejšnjo odgovornost, in da mora biti, poleg tega, da gre za zaupanja vredno osebo, za obravnavo prejetih prijav tudi ustrezno strokovno usposobljen. Zavezancem po ZZPri v javnem in zasebnem sektorju pa svetuje, da se poleg usposobljenosti zaupnika zadostno posvetijo tudi pripravi notranjega pravilnika, ki bo prilagojen potrebam konkretne organizacije. Prepričana je, da bi se morale organizacije izogibati dobesednega prepisovanja vzorčnega gradiva, ki kroži po spletu, saj se takšen način izvajanja zakona lahko izkaže kot problematičen, kar lahko vodi v nezadostno doseganje namena zakona. Zavezance je pozvala, naj se obrnejo na strokovnjake, kadar se znajdejo v dilemi med implementacijo ZZPri, pa tudi pri obravnavi zahtevnejših prijav in zahtevnejših notranjih preiskavah sumov kršitev.  

Na koncu dogodka je Maruša Babnik, generalna sekretarka Transparency International Slovenia, poudarila, da je namen zakona spodbujanje notranjih prijav, s čimer se omogoči podjetjem in organizacijam, da zaznajo morebitne nepravilnosti in odpravijo njihove posledice hitreje. Zato je pomembno, da se omogoči več kanalov za prijave in olajša prijaviteljem vzpostavitev kontakta. Poudarila je tudi pomen osveščanja in izobraževanja zaposlenih, tako o obstoju mehanizma za prijave, kot o njegovem namenu in njihovih pravicah. Osveščanje zaposlenih in drugih deležnikov namreč lahko dodatno pripomore h kakovostnejšim prijavam sumov nepravilnosti ali kršitev.   

Polona Pergar Guzaj, članica upravnega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenija, pa je dodala, da prav kvalitetna obravnava prijav in strokovna izvedba preiskave prevare v vseh korakih ustvarita okolje, v katerem prijavitelji zaupajo organizaciji in ne čutijo potrebe, da že v prvem koraku izvedejo zunanjo prijavo. 

Ugotovitve udeležencev dogodka so še en dokaz za potrebo po obstoju tesnejšega sodelovanja med zaupniki, kar v Transparency International Slovenia uresničujemo preko novo ustanovljene Mreže zaupanja. V sklopu programov Transparency International Slovenia bo delovala kot neformalna skupnost zaupnikov, oziroma drugih pooblaščenih oseb, ki so v organizacijah zadolžene za prejem in upravljanje s prijavami v skladu ZZPri. Mreža zaupanja članom in članicam nudi možnost za povezovanje ter izmenjavo splošnih izkušenj, prav tako pa omogoča naslavljanje dilem, povezanih z implementacijo ZZPri v praksi, udeležbo na strokovnih dogodkih in druge ugodnosti. Več informacij o Mreži zaupanja je na voljo na www.spregovori.si/mreza-zaupanja/.