Aktualno

Slovenija ne spoštuje in ne izvaja zaveze o omejevanju tujega podkupovanja v mednarodnem poslovanju

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je sodeloval pri pripravi pregleda napredka Slovenije in pripravi končnega poročila EXPORTING CORRUPTION – Progress Report 2014: Assessing Enforcement of the OECD Convention on Combating Foreign Bribery, ki ga predstavlja naša krovna organizacija Transparency International. Poročilo ugotavlja, da Slovenija sodi med države, ki konvencijo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti tujemu podkupovanju ne izvajajo ali jo izvajajo malo.

V letu 2013 v Sloveniji ni bilo nobenega novega primera ali preiskave v zvezi s koruptivnim delovanjem v mednarodnem poslovanju. Pravzaprav se Slovenija s problemoma uspešnega preganjanja tujega podkupovanja in učinkovitega izvajanja OECD konvencije srečuje že od ratifikacije te konvencije leta 2001.

»Mednarodno poročilo opozarja na oslabljeno sposobnost Slovenije za preprečevanje podkupovanja tujih javnih uslužbencev, kar v TI Slovenia opozarjamo že več let, vendar rezultatov ni. Celovit pristop k preprečevanju korupcije na državni in mednarodni ravni je nujen. Zadnji med drugim vključuje tudi sodelovanje mednarodnih pristojnih organov, da se zagotovi pošteno poslovanje slovenskih podjetij v tujini,« pravi generalni sekretar Vid Doria.

Pomembni oviri na poti do boljšega izvajanja OECD konvencije sta med drugim tudi neprimerno vodenje statističnih podatkov in nezadovoljiv dostop do informacij o primerih in preiskavah tujega podkupovanja, ki jih javnost potrebuje za oceno izvajanja konvencije.

TI Slovenia si prizadeva za večdisciplinaren pristop, zato vlado in druge pristojne ustanove pozivamo, da začnejo izvajati konkretne dejavnosti in ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovit pravni okvir in izvajanje tega v praksi za načrtno izkoreninjenje korupcije v mednarodnem poslovanju.

• Vlada naj upošteva priporočila Komisije za preprečevanje korupcije iz Akcijskega načrta, a obenem upošteva pomisleke, ki jih je izpostavila skupina pravnih strokovnjakov, in tako nadaljuje z izboljšavami slovenskega protikorupcijskega zakonodajnega sistema.
• Vlada mora okrepiti Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ter omogočiti široko javno razpravo. Vključiti je treba tudi varovala za dodatno zaščito prijaviteljev korupcije.
• Slovenija mora za učinkovitejši pregon korupcije nameniti več sredstev za usposabljanje preiskovalcev, tožilcev in sodnikov.
• Preiskovanje tujega podkupovanja v mednarodnem poslovanju mora biti zagotovljeno brez pomislekov, da bi to lahko škodovalo domačemu gospodarskemu interesu.
• Klasični primeri mednarodne korupcije so danes prikriti z navideznimi družbami, katerih lastniki niso znani. Slovenija mora več pozornosti in podpore nameniti boju proti korupciji in kompleksnim raziskavam kriminala belih ovratnikov ter bolj dejavno sodelovati z mednarodnimi preiskovalnimi organi.
• Vlada naj uvede in zagotovi boljše, digitalne in ločene baze podatkov o primerih tujega podkupovanja, ki vsebujejo podatke vseh ustanov. Statistika, ki jo vodita policija in tožilstvo, namreč ne zagotavlja vpogleda v natančne podatke, ki jih potrebujemo za ugotavljanje ocene izvajanja konvencije.

Države podpisnice so v poročilu Transparency International razdeljene v štiri kategorije izvajanja OECD konvencije: aktivno, zmerno, omejeno in malo ali nič. Petnajst let od začetka veljavnosti konvencije le 4 od 41 držav podpisnic dejavno preiskujejo in preganjajo podjetja, ki podkupujejo tuje uradnike. Pet držav je bilo uvrščenih v skupino držav z zmernim izvajanjem, medtem ko 8 držav konvencijo izvaja le delno. Slovenija se že šesto leto zapored skupaj s še 21 državami uvršča med države z »malo ali nič« izvajanja konvencije, kar kaže na izredno neučinkovitost.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je leta 1997 sprejela Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, katere cilja sta preprečevanje podjetniškega kriminala in spodbujanje »čistega« poslovanja. Mednarodna nevladna organizacija Transparency International redno spremlja vključevanje in izvajanje omenjene konvencije.

Transparency International Slovenia je že šestič sodeloval pri sestavi poročila o implementaciji konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

Še več infomacij pa je na voljo v spodnjih povezavah:

– Mednarodno poročilo

– Izjava za javnost Transparency International

– Svetovni zemljevid aktivnosti