Aktualno

Presenečenje KPK nad poročilom TI je neutemeljeno

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) izraža začudenje nad odzivom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki ga je dne 20. 9. 2018 izrazila glede poročila Exporting corruption 2018 in v katerem KPK ugotavlja, da naj bi TI v poročilu napačno navedel, da so slovenski organi izvedli eno preiskavo s področja podkupovanja tujih javnih uslužbencev* in da poročilo ne vključuje podatkov o napredku, ki ga je Slovenija izpostavila v poročilu OECD oktobra 2017.

TI Slovenia je skladno z usmeritvami mednarodne raziskave pripravil poročilo skupaj s priznanim strokovnjakom za kazensko pravo s Pravne fakultete v Ljubljani, podatke o posameznih primerih pa je pridobival od policije, tožilstva, sodišč in od KPK kot osrednjega nacionalnega organa za spremljanje izvajanja Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ki po drugem odstavku dvanajstega člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije prejema podatke s strani vseh preostalih organov in ima tako pregled nad statistiko.

TI Slovenia je KPK zaprosil za podatke za potrebe navedenega poročila dne 31. 1. 2018. Dne 27. 2. 2018 je KPK na TI posredovala podatek, da je v preiskovanem obdobju bil obravnavan le en primer. KPK je prejela osnutek poročila dne 9. 3. 2018 in ga pisno potrdila dne 21. 3. 2018 ter ob tem navedla, da na osnutek poročila nima komentarjev. KPK je bila torej seznanjena z ugotovitvami poročila pol leta pred javno objavo poročila in ni izrazila nobenih pripomb nad vsebino poročila ali navedenimi statističnimi podatki v poročilu. Zaradi tega TI Slovenia ocenjuje odziv KPK kot neutemeljen in ga razume kot pokazatelj stanja na KPK.

 

* TI Slovenia je zaprosil za statistiko vseh kaznivih dejanj, ki so povezana s korupcijo, pranjem denarja, davčne utaje, prevare, računovodstvom/obračunavanjem ter razkrivanjem (corruption, money laundering, tax evasion, fraud, or accounting and disclosure requirements), ki jih po drugem odstavku 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije poročajo sodišča in tožilstva Komisiji za preprečevanje korupcije.