Aktualno

Krepitev učinka in zaščite prijaviteljev suma nepravilnosti: ključna vloga sistemov za notranje prijave

Prvoten blog (v angleščini) je dostopen na

MAXIMISING IMPACT AND PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS: THE KEY ROLE OF INTERNAL REPORTING SYSTEMS

Avtor bloga: Transparency Int’l

Transparency International si prizadeva zagotoviti, da notranji sistemi za prijavo suma nepravilnosti znotraj organizacij izpolnjujejo standarde, ki so potrebni za njihovo učinkovitost, bodisi z nudenjem pomoči zaposlenemu na Kosovu pri izboljšanju pogojev za prihodnje prijavitelje, bodisi z zagotavljanjem varnih spletnih platform za prijavo v Italiji in Sloveniji.

Avtorstvo ilustracije: Sheyda Sabetian

Prijavitelji suma nepravilnosti imajo ključno vlogo pri zaščiti javnosti, podjetij in institucij pred neodkrito korupcijo, slabim upravljanjem in drugimi nepravilnostmi ter njihovimi škodljivimi posledicami. Omogočajo zgodnje odkrivanje nepravilnosti, kar organizacijam omogoča, da ukrepajo, še preden situacija povzroči škodo javnosti, sproži pravne postopke ali povzroči resne finančne izgube.

Vse več držav zdaj priznava pomembno vlogo prijaviteljev ali žvižgačev in je tudi sprejelo zakone za njihovo zaščito, vključno z zahtevo, da organizacije uvedejo notranje sisteme za prijavo suma nepravilnosti – znane tudi kot “spregovori” (“speak up”) linije  ali notranji mehanizmi prijav. Takšni sistemi morajo zagotavljati varne poti za sprejemanje prijav, zaščito prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi in usmerjati odziv organizacije.

Čeprav gre za pomemben korak, sprejetje novih pravnih obveznosti ne zadošča. Za zaščito prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi ter organizacij in javnosti pred korupcijo ter nepravilnim ravnanjem, morajo javne in zasebne organizacije učinkovito izvajati zakone – kot je dokazal prijavitelj na Kosovu.

Državne institucije ne spoštujejo zakonodaje

Septembra 2022 je državni uslužbenec obvestil Center za zagovorništvo in pravno svetovanje (ALAC) naše sestrske organizacije Transparency International (TI) Kosovo, da pravosodna institucija, v kateri je delal, ni imenovala uradne osebe za obravnavo notranjih prijav prijaviteljev, kot to zahteva zakon. Pri nadaljnji preiskavi je osebje ALAC kmalu ugotovilo, da to ni omejeno zgolj na eno pravosodno institucijo.

ALAC Kosovo je opravil pogovore s predstavniki številnih vodilnih pravosodnih institucij na nacionalni in lokalni ravni, vključno z Agencijo za preprečevanje korupcije (Corruption Prevention Agency), ustavnim sodiščem, uradom glavnega državnega tožilca ter prvostopenjskim, pritožbenim in vrhovnim sodiščem. Razgovori so potrdili njihov sum, da druge pravosodne institucije niso imenovale uradnika, ki bi bil odgovoren za obravnavo primerov prijav.

Takojšen učinek – vendar morajo institucije storiti več

Poročilo organizacije Transparency International Kosovo, v katerem so delili ta razkritja, je imelo učinek že pred objavo. TI Kosovo je zgolj s tem, da je zahteval razgovore z uradnimi osebami zadolženimi za obravnavo prijav sumov nepravilnosti, ki so jih institucije zakonsko obvezane imeti, spodbudil eno sodišče in šest tožilstev, da so imenovale osebe na te položaje. Po objavi poročila pa so se pojavili še številni drugi, ki zdaj dejavno spodbujajo ljudi k prijavljanju korupcije. S pravo podporo je prijava enega prijavitelja spodbudila sistemske spremembe v pravosodnem sistemu za zaščito pravic državljanov na Kosovu.

Vendar je treba še veliko postoriti. V pogovorih z 18 javnimi uslužbenci je bilo ugotovljeno, da osebe, ki so bile imenovane za obravnavo prijav prijaviteljev, niso bile usposobljene za svoje nove naloge. Polovica jih je navedla, da postopki za prijavo suma nepravilnosti v njihovih institucijah ne dopuščajo zaupnosti v primerih prijave suma nepravilnosti, le redki pa so svoje zaposlene obvestili o pravicah in postopkih za prijavo suma nepravilnosti. Zato v letu 2022 nobena od kosovskih pravosodnih institucij ni prejela notranje prijave žvižgača. To ponazarja, da imenovanje zaposlenega ali skupine za obravnavo prijav prijaviteljev in izvajanje notranjih sistemov za prijavo nepravilnosti ne sme biti zgolj vaja iz minimalnega izpolnjevanja zakonskih zahtev.

Smernice najboljših praksah za notranje sisteme za prijavo suma nepravilnosti
Izkušnje so pokazale, da morajo notranji sistemi za prijavo suma nepravilnosti dosegati določene standarde, kar pogosto pomeni, da morajo presegati zakonske zahteve, da so učinkoviti. Transparency International je za pomoč javnim in zasebnim organizacijam pri uvajanju resnično učinkovitih notranjih sistemov za prijavljanje suma nepravilnosti razvil obsežna načela najboljših praks za javne in zasebne organizacije. Načela temeljijo na izkušnjah, pridobljenih pri uvajanju sistemov za zaščito prijaviteljev po vsem svetu, in na izkušnjah organizacije Transparency International pri delu z javnimi institucijami, podjetji in prijavitelji. Organizacije v vseh sektorjih in državah jih lahko uporabijo za vzpostavitev in delovanje notranjih sistemov za prijavo suma nepravilnosti, ki zagotavljajo varne poti za prijavo, ščitijo prijavitelje pred povračilnimi ukrepi in zagotavljajo, da organizacija ukrepa na podlagi teh prijav.

S tem, ko organizacije presežejo zgolj minimalne zakonske zahteve in v svojih sistemih za prijavo suma nepravilnosti izvajajo standarde najboljših praks, lahko žanjejo koristi učinkovitih orodij za obvladovanje in preprečevanje tveganj, ki jih pomagajo zaščititi pred posledicami nepravilnega ravnanja in varujejo javni interes.

Zagotavljanje varnih in zaupnih platform za prijave

Transparency International poleg zagotavljanja smernic na podlagi najboljših praks, pomaga organizacijam pri uvajanju učinkovitih notranjih sistemov za prijavljanje suma nepravilnosti tudi na druge načine. V Italiji inovativna uporaba digitalne platforme GlobaLeaks za upravljanje prijav prijaviteljev povečuje uporabo varnih kanalov za prijavo sumov nepravilnosti v javnem in zasebnem sektorju države, ki so skladni z nacionalnimi in evropskimi pravnimi zahtevami o zaščiti prijaviteljev in zaščiti podatkov. Projekt Whistleblowing PA, ki ga vodita Transparency International Italija in socialno podjetje Whistleblowing Solutions, je bil najprej vzpostavljen za uprave italijanskega javnega sektorja in za podjetja v državni lasti. Platformo trenutno uporablja skoraj 2.000 javnih subjektov, med njimi občina Milano, več regij, ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za kulturo in osrednja italijanska radiotelevizija RAI.

Zaradi priljubljenosti platforme so zasebne organizacije zunaj italijanskega javnega sektorja večkrat zaprosile za podobno podporo, zato sta Transparency International Italija in Whistleblowing Solutions ustvarila storitve za člane, ki ustrezajo potrebam zasebnih podjetij, vključno s storitvijo, katero je mogoče prilagoditi zahtevam posamezne organizacije.

Razširitev podpore za prijavitelje suma nepravilnosti
Po uspehu projekta Whistleblowing PA, Transparency International razvija nabor orodij za organizacije civilne družbe in nacionalne organe, s katerimi lahko javnim in zasebnim organizacijam v svoji državi ponudijo varne digitalne platforme za sprejemanje in upravljanje prijav sumov nepravilnosti. Izvajamo pilotni preizkus tega nabora orodij v Sloveniji, kjer bo Transparency International Slovenia poleti 2023 zagnala digitalno platformo za notranje prijave za organizacije. Platforma vključuje funkcije, kot so anonimna prijava in kanali za ohranjanje stikov z anonimnimi prijavitelji med preiskavo, kar bo organizacijam pomagalo izpolniti zakonske obveznosti in hkrati zagotovilo dodatno zaščito za prijavitelje.

Podpora javnim institucijam in podjetjem, da bi izboljšala svoj prispevek, je del stalnega dela organizacije Transparency International v podporo žvižgačem in prijaviteljem po celem svetu. V juniju smo praznovali Svetovni dan žvižgačev 2023, vendar si še vedno nenehno prizadevamo, da bi vsem, ki želijo prijaviti sum nepravilnosti, zagotovili močno pravno zaščito in možnost, da spregovorijo v okviru razširjene kulture podpore. Skupaj z našimi partnerji po vsem svetu želimo do Svetovnega dneva žvižgačev leta 2024 zagotoviti, da bo še več prijaviteljev imelo podporo in zaščito, ki si jo zaslužijo.

Delo gibanja Transparency International po vsem svetu dosledno dokazuje, da ko ljudje spregovorijo o nepravilnostih, se lahko s pravo podporo uspešno borijo proti korupciji in zlorabam. Pozitivne spremembe, ki jih prinašajo, ustvarjajo učinek snežne kepe, zaradi česar se tudi drugi lažje oglasijo. Skupaj lahko gradimo prihodnost, v kateri bodo povsod vzpostavljeni in učinkovito izvajani trdni zakoni o zaščiti prijaviteljev.

Do takrat so vam v pomoč naši Centri za zagovorništvo in pravno svetovanje (ALAC) – v Sloveniji Center Spregovori!. Nikomur ni potrebno, da prijavi korupcijo sam. Po vsem svetu si naši ALAC centri prizadevajo zagotoviti varnost ljudi, ki prijavljajo nepravilnosti, in da njihove zgodbe pripomorejo k pravičnosti. Prav tako si bomo še naprej prizadevali za pravno zaščito, da bodo prijavitelji lahko varno razkrivali in pomagali preprečevati korupcijo ter tako krepili integriteto v naših družbah.

Načela najboljših praks Transparency International za notranje sisteme prijavljanja suma nepravilnosti so bila pripravljena v okviru dvoletnega projekta Speak Up Europe. Projekt, ki se je začel izvajati leta 2022, se ukvarja s korupcijo na zelo tveganih področjih, kot so javna naročila, tako da posameznikom omogoča, da prijavijo nepravilnosti javnim, zasebnim in civilnodružbenim organizacijam, ki so najbolj primerne za ukrepanje. Okrepil bo naše centre za zagovorništvo in pravno svetovanje v Bolgariji, Franciji, na Madžarskem, v Latviji in Romuniji s sprejetjem varne spletne platforme za prijave  GlobaLeaks in sistema Transparency International za upravljanje primerov, kar bo prijaviteljem omogočilo varno in zanesljivo poročanje centrom ALAC ter zagotavljanje zanesljive tehnične, pravne in zagovorniške pomoči. Te platforme, ki jih uspešno uporabljajo organizacije ALAC v več kot 30 državah, povečujejo učinkovitost in varnost našega protikorupcijskega dela ter z analizo primerov omogočajo usmerjeno zagovorništvo.

Projekt Speak Up Europe, podpira tudi razvoj orodij in pilotnega projekta platforme za prijavljanje suma nepravilnosti v Sloveniji, ki podpira organizacije civilne družbe in nacionalne organe, ki želijo javnim in zasebnim organizacijam ponuditi varne spletne platforme za prijavo sumov nepravilnosti.