Aktualno

Dopis Ministrstvu za javno upravo v zvezi z zaznanimi kršitvami načela enakosti volilne pravice

Transparency International Slovenia in Pravna mreža za varstvo demokracije sta 30. septembra 2023 na Ministrstvo za javno upravo naslovili dopis glede zaznanih kršitev načela enakosti volilne pravice v zvezi z določitvijo volilnih enot za volitve članov občinskih svetov. Dopis je rezultat raziskave Transparency International Slovenia, izvedene v okviru projekta Transparentnost lokalnih volitev 2022, na problematiko v zvezi z določitvijo volilnih enot pa je na primeru občine Sveti Jurij ob Ščavnici v septembru 2022 že opozorila Pravna mreža za varstvo demokracije.

Načelo enakosti volilne pravice je zagotovljeno s 43. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je volilna pravica »splošna in enaka«. Zakon o lokalnih volitvah (»ZLV«), ki ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, pa v 20. členu določa, da se volilne enote oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi U-I-319/98, ki se nanaša na občino Žetale, v kateri je bilo razmerje med največjo in najmanjšo volilno enoto glede na število prebivalcev 1,8 : 1,  ugotovilo, da takšno nesorazmerje pomeni kršitev načela enakosti volilne pravice. Iz tega izhaja, da je vsaj takšno ali večje razmerje neskladno z Ustavo Republike Slovenije.

V raziskavi Transparency International Slovenia je bilo obravnavanih vseh 212 občin v Republiki Sloveniji oziroma vse tiste občine, v kateri je več kot ena volilna enota, tj. 115 občin. Med slednjimi je bilo za vsako občino posebej izračunano (i) razmerje med volilno enoto z najmanj in z največ prebivalci oziroma volilnimi upravičenci in pa (ii) število prebivalcev oziroma volilnih upravičencev na posameznega občinskega svetnika v posamezni volilni enoti. Podatki so bili pridobljeni iz javno dostopnih virov in s pomočjo Statističnega urada Republike Slovenije.

Izsledki raziskave so pokazali, da je v Republiki Sloveniji kar 22 občin, v katerih je razmerje med volilno enoto z največjim številom prebivalcev na občinskega svetnika in tisto z najmanjšim številom prebivalcev na občinskega svetnika enako ali večje kot 1,8 : 1. To pomeni, da bi za 10,4% občin Ustavno sodišče Republike Slovenijo lahko odločilo, da so njihovi odloki o določitvi volilnih enot v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Rezultat raziskave je bil enak, ne glede na to, ali smo upoštevali število prebivalcev ali število upravičencev na posamezno volilno enoto.

Glede na to, da se Ustavno sodišče ni opredelilo do razmerja med najmanjšo in največjo volilno enoto, ki bi bilo sprejemljivo oziroma v skladu z načelom enakosti volilne pravice, je bila raziskava razširjena tudi na občine, v katerih je razmerje manjše od 1,8 : 1, vendar enako ali večje od 1,2 : 1. Rezultati kažejo, da je občin z razmerjem med 1,2 : 1 in 1,7 : 1 približno 25%. Natančneje, ob upoštevanju števila prebivalcev je takšnih občin skupaj 55, ob upoštevanju števila volilnih upravičencev pa 53.

Na podlagi teh ugotovitev sta Transparency International Slovenia in Pravna mreža za varstvo demokracije Ministrstvo za javno upravo pozvali, da naj:

  • Zagotovi, da se podatki, ki so trenutno javno dostopni, uskladijo oziroma popravijo, saj trenutno neskladje med podatki na spletnih straneh različnih državnih organov oziroma agencij javnosti ne omogoča, da se jasno in celovito seznani s podatki o lokalnih volitvah,
  • Javno objavi podatke o številu prebivalcev na posamezno volilno enoto, ki trenutno niso dostopni, čeprav predstavljajo nujen podatek za ugotavljanje spoštovanja določb ZLV, in
  • Pozove občine, da v svojih odlokih ponovno in pravilno določijo volilne enote tako, da bo vsakega predstavnika volilo približno enako število prebivalcev in da bo tako vrednost glasu vsakega volivca imela enakovredno težo in dejansko odražala voljo volivcev.

Zgoraj omenjena raziskava bo tudi del poročila Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki ga bo Transparency International Slovenia objavila kasneje v jeseni, in ki bo poleg navedene tematike obravnavalo tudi organizacijo in financiranje volilnih kampanj ter zastopanost spolov med kandidati oziroma kandidatkami na lokalnih volitvah 2022.

Aktivnost je bila izvedena v okviru projekta Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki ga financira U.S. Embassy Ljubljana. Mnenja, ugotovitve in sklepi ali priporočila, izraženi v tem dokumentu, so mnenja avtorjev in ne odražajo nujno mnenj Ministrstva za zunanje zadeve.