O analizi

Vizualizacija občinskih proračunov za leto 2015 prikazuje razrez porabljenih sredstev po standardiziranih proračunskih postavkah. Prikaz omogoča primerjavo dveh občin med seboj ali primerjavo s slovenskim povprečjem. Mogoč je izpis z absolutnimi zneski ali relativnimi številkami. Analiza omogoča primerjave v porabi ali iskanje vzorcev porabe med različnimi tipi občin ali drugih kriterijih po izboru uporabnika. Prav tako je lahko analiza osnova za nadgradnje in kompleksnejše obdelave z vključevanjem drugih baz podatkov, ki obstajajo s področja lokalne samouprave.

Ozadje projekta

V decembru 2015 je Državni zbor sprejel Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja oz. ZDIJZ-E, s čimer sta se v slovenski pravni red prenesli dve direktivi Evropske unije. Cilj prenovljene zakonodaje je omogočati bolj kakovosten in enostavnejši dostop do podatkov javnega sektorja za ponovno uporabo v različne namene ter proaktivna objava baz podatkov. Pričujoči analizi sta bili narejeni v okviru skupnega projekta Ministrstva za javno upravo in Transparency International Slovenia. Namen projekta je preko praktičnih primerov prikazati možnosti uporabe nekaterih javno dostopnih baz podatkov, s tem pa spodbujati uporabnike k obdelavi podatkov ter skrbnike k lajšanju dostopa in proaktivni objavi takšnih baz. Surovi podatki s primernimi analizami namreč omogočajo optimizacijo procesov v državi, preprečevanje ali zaznavanje odklonov, ali pa imajo gospodarski potencial. Projekt torej želi izboljšati zavedanje o mnogih možnostih podatkov javnega sektorja pri vseh vpletenih straneh.

Nalaganje podatkov ...